MỘT SỐ QUY TRÌNH SƠN HOÀN THIỆN THAM KHẢO

QUY TRÌNH 1 : Sơn trong (thấy vân) – tạo màn sơn dày- Qua sấy

1. Lau Wiping Filler W8347 (có pha màu)
2. Sấy 15 – 20 phút ở nhiệt độ 45-500C, để sản phẩm nguội lại trong vòng 5 phút.
3. Chà nhám nhẹ với giấy nhám #280-320
4. Phun lót dày Sanding Sealer HD W7101/ W7107
5. Sấy 15 – 20 phút ở nhiệt độ 45-500C, để sản phẩm nguội lại trong vòng 5 phút.
6. Chà nhám đạt độ mịn – láng với giấy nhám #320-400
7. Dặm lại màu cho đạt màu yêu cầu (sử dụng Satin / Gloss để pha màu). Thời gian khô: 15 – 20 phút.
8. Phun một lớp phủ Satin W7031/ W7043/ Gloss W7029-80%
9. Sấy 15 – 20 phút ở nhiệt độ 45-500C, để sản phẩm nguội lại trong vòng 5 phút.
10. Chà nhẹ với giấy nhám #400-600
11. Phun một lớp phủ sau cùng Satin W7031/ W7043/ Gloss W7029-80%.
12. Sấy 20 – 30 phút ở nhiệt độ 45-500C, để sản phẩm nguội lại trong vòng 30-45 phút trước khi đóng gói.
13. Đóng gói sau 2 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 Filler + 1 Sealer + 2 Topcoats
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4.5 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2

QUY TRÌNH 2: Sơn trong (thấy vân) – tạo màn sơn dày – Không qua sấy

1. Lau Wiping Filler W8347 (có pha màu)
2. Sau 30 phút chà nhám nhẹ với giấy nhám #280-320
3. Phun lót dày Sanding Sealer HD W7101/ W7107
4. Sau 30 phút chà nhám đạt độ mịn – láng với giấy nhám #320-400
5. Phun lót dày Sanding Sealer HD W7101/ W7107
6. Sau 30 phút chà nhám đạt độ mịn – láng với giấy nhám #320-400.
7. Dặm lại màu cho đạt màu yêu cầu (sử dụng Satin W7031/ W7043 hoặc Gloss W7029-80% để pha màu)- thời gian khô: 15-20 phút.
8. Phun một lớp phủ sau cùng Satin W7031/ W7043 hoặc Gloss W7029-80% . Thời gian khô: 45 – 60 phút sau khi phun, để sản phẩm nguội lại trong vòng 30-45 phút trước khi đóng gói
9. Đóng gói sau 8 – 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 Filler + 2 Lót (Sealer) + 2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4 – 4,5 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2.

QUY TRÌNH 3: Sơn trong (thấy vân) – tạo màn sơn mỏng – Không qua sấy

1. Lau Wiping Stain W8347 (có pha màu). Thời gian khô: 20- 30 phút.
2. Phun lót Sanding Sealer W3103/W3105/ W3108
3. Sau 30 phút chà nhám đạt độ mịn – láng với giấy nhám #320-400
4. Dặm lại màu với Wiping Stain (bước 1). Thời gian khô: 15-20 phút.
5. Phun lớp phủ Satin W7031 30% hoặc Gloss W7031 85%. Thời gian khô: 20 – 30 phút.
6. Phun một lớp phủ sau cùng Satin W7031/ W7043 hoặc Gloss W7029-80%. Thời gian khô: 45-60 phút. 
7. Đóng gói sau 12 – 24 giờ.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 Stain + 1 Lót (Sealer) + 2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 3-4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2.

QUY TRÌNH 4: Sơn trắng – Chống Ố Vàng – Hàng Trong Nhà

1. Phun/Nhúng hỗn hợp sơn chống ố (100% ATM W7015ATM + 3% Part B + 20% Reducer). Sấy ở nhiệt độ 45 – 50oC trong vòng 20-30 phút.
2. Chà nhám sơ với giấy nhám #320-400 hoặc bằng giấy nhám cũ – KHÔNG CHÀ KỸ.
3. Phun dặm lại lớp chống ố ở những khu vực dễ nhìn thấy + KHÔNG CHÀ NHÁM – đặc biệt trên gỗ tràm bông vàng, và gỗ thông thì phải phun kỹ tại mắt cây. Sấy ở nhiệt độ 45 – 500C trong vòng 20-30 phút.
4. Phun 1 lớp sơn lót trắng Sealer White W3115/W3116/W7222.
5. Sấy ở nhiệt độ 45 – 500C trong vòng 20 – 30 phút. Chà với giấy nhám #400-600.
6. Phun 1 lớp sơn trắng Sealer White W3115/W3116/ W7222.
7. Sấy ở nhiệt độ 45 – 500C trong vòng 20-30 phút . Vuốt nhám nhẹ #600-800.
8. Phun một lớp phủ trắng Satin White W8033/ W8233 hoặc phủ bóng trong Satin W7029-30% hoặc bóng cao Gloss W7029-80% (nếu muốn tạo lớp sơn dày có thể phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 30 phút). Thời gian khô : 45 – 60 giờ.
9. Đóng gói sau 12 – 24 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 ATM + 2 Lót (Sealer) + 1-2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 8 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2

QUY TRÌNH 5: Sơn trắng – Chống Ố Vàng – Hàng Ngoài Trời

1. Phun/Nhúng hỗn hợp sơn chống ố (100% ATM W7015ATM + 3% Part B + 20% Reducer)
2. Sau 45 – 60 phút, chà nhám sơ với giấy nhám #320-400 hoặc bằng giấy nhám cũ – KHÔNG CHÀ KỸ.
3. Phun dặm lại lớp chống ố ở những khu vực dễ nhìn thấy + KHÔNG CHÀ NHÁM – đặc biệt trên gỗ tràm bông vàng, và gỗ thông thì phải phun kỹ tại mắt cây.
4. Sau 30 – 45 phút  phun 1 lớp sơn lót trắng Sealer White W3115/W3116/W7222.
5. Sau 30 – 45 phút, chà với giấy nhám #400-600
6. Phun 1 lớp sơn trắng Satin White W8033/ W8233.
7. Sau 30 – 45 phút, vuốt nhám nhẹ #600-800
8. Phun một lớp phủ trắng Satin White W8033/ W8233 hoặc phủ bóng trong Satin W7029-30% hoặc bóng cao Gloss W7029-80% (nếu muốn tạo lớp sơn dày có thể phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 30-45 phút). Thời gian khô : 45 – 60 giờ.
9. Đóng gói sau 12 – 24 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 ATM + 1 Lót trắng (Sealer White) + 1-2 Phủ trắng (Satin White) + 1 lớp phủ trong (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 8 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2

QUY TRÌNH 6: Sơn trắng / màu trên gỗ MDF

1. Phun sơn lót trắng W5538 hoặc ATM trắng W7135 trên MDF
2. Sau 30-45 phút chà nhám với giấy nhám #320-400
3. Phun sơn lót trắng W5538 hoặc lót màu trên MDF
4. Sau 30-45 phút chà nhám với giấy nhám #320-400
5. Phun một lớp lót trắng Sealer White W3115/W3116/ W7222
6. Sau 30-45 phút chà nhám với nhấy nhám 320-400
7. Phun 1 lớp sơn trắng Satin White W8033/ W8233.
8. Sau 30 – 45 phút, vuốt nhám nhẹ #600-800
9. Phun 1 lớp phủ bóng màu hoặc bóng trong Satin W7031/W7043/W7029-30% hoặc Gloss W7029-80% + tinh màu (nếu muốn tạo lớp sơn dày có thể phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 30-45 phút).
10. Đóng gói sau 8 – 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1- 2 Lót trắng MDF White/ATM White + 1 lót trắng (Sealer White) hoặc lót màu + 1 phủ màu + 1 lớp phủ trong (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4 – 4,5 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2
Lưu ý: phun thêm một lớp lót trắng trên MDF GH114.132 vào các cạnh của tấm MDF mà không cần phải sử dụng bột trám trét (timber putty)

QUY TRÌNH 7: Sơn đen trên gỗ MDF

1. Phun sơn lót  W7411 pha màu đen trên MDF
2. Sau 30 phút chà nhám với giấy nhám #320-400
3. Phun sơn lót  W7411 pha màu đen trên MDF
4. Sau 30 phút chà nhám với giấy nhám #400-600
5. Phun một lớp phủ bóng Satin W7029/W7031/W7043 + tinh màu đen đạt như mẫu.
6. Mát nhám sơ bằng nhám #800 hoặc bùi nhùi mịn
7. Phun một lớp phủ bóng sau cùng Satin W7031/W7043 hoặc một lớp sơn phủ trong mờ Satin W7018-5% hoặc bóng Gloss W7029-80% pha hoặc không pha màu đen (1-2% bóng màu ở bước 5).
8. Đóng gói sau 8 – 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 2 Lót đen MDF (Sealer Black) + 1-2 Phủ đen
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2
Lưu ý: phun thêm một lớp lót đen trên MDF vào các cạnh của tấm MDF mà không cần phải sử dụng bột trám trét (timber putty). Có thể sử dụng GH114.132 dạng base để pha với tinh màu đen.

QUY TRÌNH 8: Sơn đạt màu tự nhiên của gỗ

1. Phun Satin Clear W7018 5% (Indoor) hoặc Satin IDS604 (Outdoor)
2. Sấy 20 – 30 phút tại nhiệt độ 45 – 500C hoặc khô tự nhiên trong vòng 45 – 60 phút rồi chà nhám với giấy nhám #320-400.
3. Phun Satin Clear W7018 5% (Indoor) hoặc Satin IDS604 5% (Outdoor).
4. Sấy 20 – 30 phút tại nhiệt độ 45 – 500C hoặc khô tự nhiên trong vòng 45 – 60 phút rồi chà nhám với giấy nhám #400-600
5. Phun một lớp phủ sau cùng W7018 5% (đối với hàng trong nhà); đối với hàng ngoài trời: phun hỗn hợp W5103/ IDS604 100% + Part B (3%)/ Part C (6%) + Reducer (~10%) W8044
6. Đóng gói sau 12 – 24 giờ (đối với hàng trong nhà) / 24 – 48 giờ (đối với hàng ngoài trời).
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 2 – 3 lớp phủ  
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 3 – 4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2.